ਐ ਹਨੇਰਿਓ ! Ai Hanereo

ਐ ਹਨੇਰਿਓ ! Ai Hanereo


ਐ ਹਨੇਰਿਓ ! Ai Hanereo

ਐ ਹਨੇਰਿਓ ! Ai Hanereo


ਐ ਹਨੇਰਿਓ !
ਐ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾਓ !
ਐ ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਓ !
ਪਰਾਂ ਹਟੋ,
ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੌ ਆਈ ਏ,
ਜੋ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਏ, ਦਾਇਮ ਏ,
ਰੋਸ਼ਨ ਏ,
ਹੋ ਜਾਣ ਦੋ ਮੱਥੇ ‘ਚ ਉਜਾਲਾ,
ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੋ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਛਾਪ,
ਜਗ ਜਾਣ ਦੋ ਚਰਾਗ ਸੁਤੇ,
ਕਰ ਜਾਣ ਦੋ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟ ‘ਚ,  ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ,
ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤਾਪੇ ਹੋਇ ਮਨੁੱਖੋ,
‘ਸੱਚ’ ਦੀ ਚਾਦਰ ‘ਚ ਲਿਪਟ ਕੇ,
ਮਾਰ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ,
ਹੋਵੋ ਸੁਰਖਰੂ,
ਬਣੋ, ਸੱਚੇ - ਸੁੱਚੇ,

ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ | Sach Da Gyan

Post a comment

0 Comments